REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ ARS LITTERA

1 § Postanowienia ogólne

1.1. Biuro Tłumaczeń Ars Littera wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne z zachowaniem odpowiedniej staranności i zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami i zwyczajami w zakresie tłumaczeń.

1.2. Warunki wykonywania tłumaczeń określa niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej Biura Tłumaczeń Ars Littera www.arslittera.pl, dostępny także na życzenie pocztą elektroniczną, faksem lub w biurze.

2 § Zamówienia

2.1. Tłumaczenia wykonywane są wyłącznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia zamówienia odpowiednio sporządzonego, wypełnionego, podpisanego przez upoważnioną osobę. Potwierdzenie zlecenia może być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.

2.2. Potwierdzając zlecenie usługi Klient jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego "Regulaminu świadczenia usług w zakresie tłumaczeń przez Biuro Tłumaczeń Ars Littera".

2.3. Wg uznania Biuro Tłumaczeń Ars Littera może odstąpić od powyższej procedury i uzgodnić inną formę potwierdzenia złożenia zamówienia.

2.4. Brak potwierdzenia zwalnia Ars Littera z obowiązku wykonania zlecenia.

2.5. Natomiast przyjęcie przez Biuro Tłumaczeń Ars Littera zlecenia jest każdorazowo potwierdzane faksem lub pocztą elektroniczną.

2.6. Ars Littera realizuje tłumaczenia wg stawek określonych w cenniku zamieszonym na stronie internetowej www.arslittera.pl i każdorazowo wg niego ustalana jest kwota należnego wynagrodzenia.

2.7. Jeżeli liczba stron podana przez Klienta będzie większa niż liczba stron przeliczeniowych wykonanego tłumaczenia, Ars Littera ma prawo do zmiany i przesunięcia terminu wykonania tłumaczenia.

2.8. Ars Littera zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia bez podania przyczyny.

3 § Warunki wykonywania tłumaczeń

3.1. Przyjęta przez Biuro Tłumaczeń Ars Littera standardowa strona obliczeniowa dla tłumaczeń pisemnych zwykłych wynosi 1800 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego.

3.2. Strona obliczeniowa dla tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) wynosi 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005).

3.3. Minimalną jednostką przeliczeniową jest pół strony.

3.4. Liczbę znaków oblicza się wg programu MS Word, w programie MS Power Point na podstawie liczby slajdów, w MS Exel – cała zawartość jest kopiowana do MS Word i obliczana wg tego programu. Inne formaty – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

3.5. Przy rozliczeniu brana jest pod uwagę liczba znaków ze spacjami w wykonanym tłumaczeniu.

3.6. Za tłumaczenia specjalistyczne (techniczne, naukowe, z wąskiej dziedziny) do podstawowej ceny podanej w Cenniku dolicza się 30% podstawowej stawki.

3.7. Za standardową edycję nie pobiera się dodatkowych opłat. W przypadku tłumaczeń, których edycja wymaga dużego nakładu pracy, Ars Littera ma prawo doliczyć dodatkową opłatę, ustalaną indywidualnie z Klientem.

4 § Poufność i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

4.1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie i ogólnie dostępnych (publikacje prasowe, treść stron internetowych, akty prawne powszechnie dostępne itp.), wszelakie dokumenty
powierzane przez Klienta, a także treść rozmów i spotkań obsługiwanych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.

4.2. Na pisemne życzenie Klienta Biuro Tłumaczeń może wypełnić odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności, a także uzyskać takie zobowiązania od tłumaczy obsługujących i realizujących dane zlecenie.

4.3. Na takich samych zasadach Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Biura Tłumaczeń Ars Littera.

4.4. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek kroków zmierzających do zatrudnienia tłumaczy współpracujących z Biurem Tłumaczeń Ars Littera i wyznaczonych do obsługi jego zleceń przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji ostatniego zlecenia bez pisemnej zgody uzyskanej od Biura Tłumaczeń Ars Littera.

5 § Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

5.1. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym są przekazywane Klientowi do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2. Cena tłumaczeń pisemnych nie zawiera przygotowania tekstu do publikacji, które wymaga dodatkowej korekty. Usługę taką może zlecić Klient za dodatkową opłatą.

5.3. W razie wstrzymania przez Klienta realizacji tłumaczenia, które jest już realizowane przez tłumacza, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście przetłumaczoną ilość stron lub - w przypadku tłumaczeń ustnych - do zwrotu kosztów poniesionych przez Biuro i tłumacza w związku z realizacją i obsługą zamówionej usługi.

6 § Wykonywanie tłumaczeń ustnych

6.1.Każdorazowo czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenie ustne liczy się od godziny, na którą został zamówiony, do godziny, o której został zwolniony z dalszego tłumaczenia przez Klienta bądź osobę przez niego upoważnioną.

6.2. Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu (przerwy na śniadanie, obiad, kolację, przerwy w spotkaniu, przerwy niezawinione przez tłumacza, przejazdy tłumacza z Klientem.

 1. Nieskorzystanie z zamówionej usługi nie zwalnia Klietna z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza i związanych z tym wydatków poniesionych przez biuro tłumaczeń.
 2. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest 3 godzinny blok pracy tłumacza.
 3. Każdy rozpoczęty blok jest liczony jako kolejny 3 godzinny blok.
 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, to jest on zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia za jeden blok. W przypadku kiedy Klient powiadomi o rezygnacji z tłumaczenia na 1 dzień przed zamówioną usługą, to jest zobowiązany do zapłaty połowy sumy wynagrodzenia za jeden blok tłumaczenia.
 5. Jeżeli tłumacz wyjeżdża z Klientem, to Klient jest odpowiedzialny za organizację całego wyjazdu dla tłumacza, włączając koszty przejazdu tłumacza, zakwaterowanie, wyżywienie itp.
 6. W dni wolne od pracy, w nocy lub świąteczne stawka za pracę tłumacza ustnego wynosi dwukrotność wyjściowej stawki z Cennika.

7 § Wynagrodzenie

7.1. Ceny podane w cenniku na stronie internetowej Biura Tłumaczeń Ars Littera są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

7.2. Płatności za usługi realizowane są na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej Klientowi. Ustala się 14 dniowy termin płatności, licząc od daty wystawienia faktury.

8 § Reklamacje

8.1. Jakiekolwiek reklamacje związane z wykonaniem usługi będą usuwane bezpłatnie przez Ars Littera, jeżeli będą zgłoszone w ciągu 2 dni od daty otrzymania tłumaczenia. Reklamacje zgłoszone po okresie 2 dni mogą być usunięte przez Biuro Tłumaczeń, jednakże za dodatkową opłatą. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.

 1. W przypadku złożenia reklamacji i rezygnacji z wykonania korekty przez Ars Littera, Klientowi przysługuje upust w wysokości 30% wartości usługi.
 2. Wysokość odszkodowania za potencjalne szkody poniesione przez Klienta, związane z realizacją zlecenia przez Biuro Tłumaczeń Ars Littera, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto należnego za realizację zlecenia.
 3. Biuro Tłumaczeń Ars Littera nie ponosi odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej za potencjalne błędy, które powstały w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Zgłoszone błędy w tych tłumaczeniach usuwane są bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Biuro Tłumaczeń nie odpowiada za nieścisłości powstałe w wyniku nieczytelności, złej jakości, niekompletności dokumentu dostarczonego do tłumaczenia. Biuro Tłumaczeń nie niesie również odpowiedzialności za niezastosowanie się do wytycznych i zaleceń Klienta, jeśli takowe nie zostały przekazane Biuru w formie pisemnej razem ze zleceniem.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Tłumaczeń Ars Littera wyłącznie po uregulowaniu pełnej należności przez Klienta.

9 § Postanowienia końcowe

9.1. Biuro Tłumaczeń Ars Littera i Klient będą starali się rozwiązać wszelkie spory wynikłe z realizacji zleceń w sposób polubowny.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Copyrights (c) 2014 ARS Littera projekt i wykonanie: polinfor sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ